Witaj na stronie Poradni Dietetycznej 4LINE

Regulamin Świadczenia Usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Agnieszka Ślusarska-Staniszewska Obowiązuje od 10.01.2022

  1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady, warunki i zakres korzystania ze wszystkich usług specjalisty zarówno stacjonarnie w miejscu prowadzenia działalności specjalisty jak i online, czyli usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.)
  2. Właścicielem, administratorem serwisu jest Poradnia Dietetyczna 4LINE, ul Olbrachta 118c/2, 01-373 Warszawa
  3. Miejscem wykonywania działalności specjalisty jest Ogrodowa 48/55 Warszawa

Rozdział I

.

INFORMACJE TECHNICZNE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Aby zapewnić́ możliwość́ prawidłowego korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez specjalistę urządzenie, którym posługuje się klient musi spełniać́ następujące wymagania techniczne:

  • połączenie z siecią internet
  • posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą akceptację plików typu cookies
  • posiadać aktywne konto poczty e-mail `
  • posiadać oprogramowanie do odczyty plików pdf. doc. Jpg.

Zakres usług świadczonych przez specjalistę nie obejmuje dostarczenia urządzeń do obsługi usług elektronicznych

Specjalista nie jest dostawcą usług transmisji danych. Każdy transfer danych wymaganych do pobrania, instalacji uruchomienia serwisu jest rozliczany we własnym zakresie ze swoim operatorem usług internetowych

Do korzystania z usług specjalisty wymagana jest akceptacja regulaminu.

Ceny usług wyrażone są w polskich złotych (PLN) i stanowią wartość brutto (wszystkie obowiązkowe składniki ceny i podatki).

OŚWIADCZENIA SPECJALISTY

specjalista oświadcza, że:

Posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje do prawidłowego wykonania Usług w zakresie swojej działalności adekwatne do wykształcenia w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej określonej w punkcie 1 niniejszego regulaminu.

Nie posiada wykształcenia medycznego, rehabilitacyjnego, farmaceutycznego, nie udziela żadnych świadczeń zdrowotnych w tym profilaktycznych;

Nie udziela odpowiedzi na pytania, które nie są związane z zakresem jego wykształcenia i prowadzonej działalności

Nie diagnozuje chorób, nie diagnozuję dolegliwości chorobowych i zmian skórnych a jedynie może wskazać na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia do jakiego specjalisty należy się wybrać.

Nie włącza leczenia farmakologicznego, nie decyduje o odstawieniu leków przepisanych przez lekarza

Może zasugerować stosowania suplementów diety w oparciu o ogólne zalecenia żywieniowe w konkretnych jednostkach chorobowych, ale decyzję o ich włączeniu klient podejmuje sam bądź po zasięgnięciu opinii od lekarza prowadzącego. Zalecenia suplementacyjne przedstawione przez specjalistę są jedynie sugestią, którą należy skonsultować z lekarzem.

Doradza model żywieniowy na podstawie zebranego wywiadu medycznego oraz na podstawie wskazań lekarza lub zdiagnozowanej choroby przez lekarza w oparciu o zasady żywienia w różnych jednostkach chorobowych oraz aktualnej wiedzy medycznej.

Decyzję ostateczną co do modelu żywienia podejmuje klient na podstawie rekomendacji specjalisty w oparciu o decyzję lekarza prowadzącego. Decyzja ostateczna co do modelu żywienia zawsze leży po stronie klienta.

Nie gwarantuje, że zalecenia żywieniowe, dieta, warsztaty, konsultacje i inne Usługi przyniosą oczekiwany rezultat w oczekiwanym czasie, gdyż każdy klient reaguje inaczej, jest w różnym stanie fizjologicznym, posiada różne choroby w tym niezdiagnozowane, które mają istotny wpływ na procesy zmian, dlatego

Możliwa może okazać się konieczność modyfikacji zaleceń w trakcie trwania współpracy oraz dodatkowe konsultacje lekarskie na co specjalista nie ma wpływu a co może wydłużyć proces oczekiwanych zmian.

Efekty końcowe klienta zależą głownie od stosowania się do zaleceń specjalisty. Specjalista nie ma wpływu na to, czy klient stosuje się do zaleceń, dlatego nie jest możliwa ocena działania diety.

Redukcja masy ciała, budowanie masy ciała, zmiana nawyków żywieniowych, życiowych to procesy długotrwałe, które zleżą od indywidualnych predyspozycji klienta. Specjalista nie ma możliwości ocenić okresu w jakim nastąpią zmiany u klienta ani dobrania odpowiedniego rodzaju współpracy.

Stosowanie planu żywieniowego w niektórych przypadkach może wpłynąć negatywnie na zdrowie lub dolegliwości pacjenta i jest to zależne od stanu zdrowia, alergii i nietolerancji, stanu fizjologicznego bądź chorób i dolegliwości, które nie zostały zdiagnozowane.

Zalecona aktywność fizyczna przez specjalistę wykonywana samemu bez jego nadzoru (treningi personalne) mogą spowodować kontuzje i urazy na skutek błędnego wykonywania ćwiczeń.

Plany żywieniowe układane są zgodnie z doświadczeniem specjalisty, jego wiedzą oraz w oparciu o doniesienia naukowe.

Układając plany żywieniowe bierze pod uwagę alergie i nietolerancje pacjenta, choroby zdiagnozowane, zalecenia żywieniowe.

Nie ma możliwości, aby w planie żywieniowym znajdowały się ulubione dania klienta, chyba, że Usługa to przewiduje.

Dopuszczane jest eliminowanie produktów nielubianych przez klienta, jeśli dana Usługa to przewiduje.

Celem dietoterapii jest wspomaganie leczenia żywieniem oraz w razie potrzeby suplementacją. Specjalista zastrzega sobie prawo do odmowy wykluczenia z planu żywieniowego produktów nielubianych bądź odmowy wykonania planu żywieniowego, jeśli dodatkowe wykluczenia tych produktów spowodują, że dieta będzie niedoborowa i niekompletna.

Opinie zamieszczone na stronie www.4line.pl są prawdziwe i pochodzą z serwisów takich jak znanylekarz, gogle.

 ZDROWIE KLIENTA

Klient oświadcza, że jest świadomy, o tym, że specjalista nie jest lekarzem i wszelkie dolegliwości powinien skonsultować z lekarzem

Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za problemy zdrowotne spowodowane planem żywieniowym bez uprzedniej diagnozy lekarskiej.

 Klient jest zobowiązany do poinformowania specjalisty o wszelkich chorobach, dolegliwościach, które u niego występują.

Klient jest zobowiązany do poinformowania swojego lekarza prowadzącego o stosowanej dietoterapii i w przypadku negatywnej opinii lekarza niezwłocznie do jej zaprzestania.

Klient jest zobowiązany do poinformowania swojego lekarza prowadzącego o zastosowanych suplementach diety i w przypadku negatywnej opinii lekarza niezwłocznie do jej zaprzestania.

W przypadku odstawienia suplementacji zakupionej przez klienta za decyzją lekarza klientowi nie przysługuje zwrot za zakup tych suplementów.

W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, zdiagnozowania nowych chorób klient jest zobowiązany do poinformowania o tym specjalistę a specjalista ma prawo zmienić model współpracy albo zrezygnować ze współpracy, jeśli może to narazić klienta na utratę zdrowia.

 ZASADY I SPOSOBY NABYWANIA USŁUG

5Informacje dotyczące oferowanych usług w szczególności ich opisy, ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

 Każdy klient wymaga indywidualnego dopasowania oferty co może spowodować potrzebę modyfikacji Cennika Ogólnego.

Jeśli nie zachodzi potrzeba dopasowania indywidualnego oferty zastosowanie ma Cennik Ogólny dostępny na stronie www.mariuszlorenc.pl w zakładce „Współpraca”

Specjalista zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym momencie a klienta obowiązują ceny usług na dzień wykonanej usługi (pierwszej wizyty) chyba, że specjalista przedstawił klientowi ofertę przesłaną drogą e-mail na wskazany adres klienta przed wizytą wówczas obowiązują ceny przesłane przed wizytą.

Usługi można nabyć poprzez:

Zakup usługi poprzez sklep na stronie www.4line.pl

Opłacając wizytę bezpośrednio, umawiając wizyty na portalu ZnanyLekarz

Nabycie usługi następuje wyłącznie po skutecznej opłacie za wizytę

Samo napisanie maila do specjalisty, zarezerwowanie wizyty na portalu

Znanylekarz nie jest jednoznaczne z nabyciem usługi.

Plany żywieniowe jako odrębna usługa sporządzane są i wysyłane drogą mailową

do 7 dni roboczych od pierwszej konsultacji albo od dosłania wszystkich dodatkowych dokumentów potrzebnych do ułożenia planu – badania laboratoryjne, zalecenia lekarza czy decyzja lekarza.

ZASADY WSPÓŁPRACY I ODWOŁYWANIE WIZYT

Klient dokonuje wyboru usługi lub usług dostępnych w ofercie specjalisty na stronie www.znanylekarz.pl

Pierwsza wizyta – służy do zebrania wywiadu medycznego, oceny stanu odżywienia, poznaniu klienta, oceny sposobu odżywiania, podjęciu decyzji czy nie zachodzi potrzeba wykonania badań laboratoryjnych albo dodatkowej wizyty u lekarza. Na tej wizycie strony podejmują decyzję co do dalszego przebiegu współpracy.

Wizyty kontrolne – służą jako motywator, kontrolę wdrażania planu żywieniowego, oceny zmian jakie zachodzą u klienta.

Istnieje możliwość sporządzenia planu żywieniowego już po pierwszej wizycie na życzenie klienta.

Aby sprawnie przebiegła pierwsza konsultacja specjalista wprowadził możliwość uzupełnienia plików do konsultacji przed wizytą i przesłanie ich przed wyznaczonym terminem wizyty.

Brak wypełnionych plików przed wizytą nie uniemożliwia jej przeprowadzenia, ale może skutkować otrzymaniem niepełnej porady o których mowa to: – ankieta medyczno-żywieniowa

Czas trwania konsultacji:

pierwsza konsultacja 60 min

konsultacja kontrolna pełna 30 min

Cena za wizytę jednorazową nie obejmuje usług dodatkowych, każda usługa płatna jest osobno

Specjalista nie udziela porad, nie analizuje wyników badań mailowo, telefonicznie oraz poprzez inne komunikatory czy strony typu facebook, instagram.

Wszelkie zapytania tymi kanałami specjalista uznaje jako nieskuteczne

Odwołanie bądź przełożenie wizyty jest możliwe co najmniej 24 h przedzaplanowanym terminem konsultacji.

Niedotrzymanie tego terminu skutkuje uznaniem wizyty jako odbytej oraz zostaną

naliczone koszty 100% wartości usługi a jeśli wizyta jest w ramach pakietu uznanie

spotkania jako odbytego.

Skuteczne odwołanie lub przełożenie wizyty następuje tylko poprzez: wysłanie SMS na nr 502 501 596

Odwołanie wizyty poprzez portal ZnanyLekarz (jeśli wizyta była umówiona przez system)

 ZASADY KOMUNIKACJI ZE SPECJALISTĄ

Wszelkie zapytania do specjalisty przez osoby niewspółpracujące należy kierować poprzez

e-mail agnieszka@4line.pl lub poprzez znany lekarz

Klient współpracujący (minimum po pierwszej wizycie) jest zobowiązany do kontaktu poprzez e-mail na adres agnieszka@4line.pl chyba, że oferta

współpracy przewiduje inaczej (SMS, komunikator Whatsap)

Specjalista nie odpowiada na zapytania SMS albo poprzez inne komunikatory czy strony internetowe (instagram, facebook) chyba, że rodzaj współpracy to

przewiduje.

Wyjątkiem komunikacji drogą SMS jest odwołanie bądź przełożenie wizyty.

Specjalista dopuszcza możliwość zadania pytania po konsultacji w sytuacji, kiedy wymaga tego nagła sytuacja – stan zdrowia albo pojawiające się dolegliwości.

Wówczas klient wysyła SMS o treści PILNE

Specjalista oświadcza, że w soboty, niedziele i dni wolne od pracy nie odczytuje

maili i nie odpowiada na wiadomości, chyba, że rodzaj współpracy to przewiduje.

W przypadku nagłego zdarzenia losowego specjalista zastrzega sobie prawo do przełożenia konsultacji, przesunięcia terminu sporządzenia jadłospisu a także

wstrzymać współpracę, wówczas klient ma prawo do rezygnacji z usługi

PŁATNOŚCI

Opłaty za wszystkie usługi pobierane są z góry, chyba, że strony uzgodnią inaczej

Opłaty za usługi zakupione w sklepie dokonuje się podczas zakupu tej usługi zaś nabycie usługi uznaje się za skuteczne po zaksięgowaniu płatności na koncie

specjalisty.

Opłaty za usługi zakupione drogą mailową albo poprzez serwis Znanylekarz dokonuje się poprzez:

Przelew na rachunek bankowy podany na stronie www.4line.pl.pl (wówczas należy przesłać potwierdzenie płatności drogą mail

Metodą BLIK

Przelewem na telefon

Kartą płatniczą lub gotówką

Skuteczna opłata za usługi jest wówczas, kiedy środki zostaną poprawnie zaksięgowane na koncie specjalisty oraz zostaną poprawnie wpisane dane klienta na podstawie których będzie możliwa identyfikacja klienta.

Za zgodą specjalisty istnieje możliwość płatności gotówka, jeśli spotkanie będzie stacjonarnie.

Specjalista zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty i odblokowania terminu w przypadku błędu płatności lub braku przesłanego potwierdzenia.

Płatności za wizytę należy dokonać do 24 h oraz przesłać potwierdzenie przelewu.

Specjalista zastrzega sobie prawo do odwołania konsultacji bez powiadomienia o tym fakcie klienta, jeśli ten nie dokonał opłaty za konsultację lub nie wysłał

potwierdzenia w wymaganym terminie.

WYKAZ USŁUG

Konsultacja dietetyczna

Konsultacja psychodietetyczna

Konsultacja bariatryczna

Konsultacja pediatryczna

Konsultacja dla par

Konsultacja bariatryczna z opinią

Plany żywieniowe

Analiza składu ciała

VOUCHERY PODARUNKOWE

Specjalista oferuje do nabycia w gabinecie Vouchery na swoje usługi w określonych wartościach nominalnych.

Na życzenie klienta Voucher może być wystawiony na dowolną kwotę

Klient może nabyć Voucher dokonując zakupu jak i również może stać się

posiadaczem Vouchera nieodpłatnie w formie podziękowania albo jako dodatek

do współpracy.

Specjalista może wystawić Voucher imienny albo NO NAME.

Klient może podarować Voucher osobie trzeciej

Specjalista zobowiązuje się do przyjmowania płatności realizowanych za

pomocą Vouchera:

– w terminie określonym przez Voucher

– w kwocie określonej przez Voucher

za usługę określoną na Voucherze

Od osób, które są w posiadaniu Vouchera

Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz nie podlega zwrotowi.

Okres ważności Vouchera określa wpisana data ważności. Niewykorzystanie

Vouchera w terminie ważności jest równoznaczne z jego unieważnieniem i nie

stanowi podstawy do wystąpienia posiadacza roszczeń w tym zakresie.

Cena uiszczona za Voucher zawiera wszystkie składowe ceny oraz podatki i klient nabywca dostaje w dowód tego rachunek bądź FV, w momencie wykorzystania Vouchera klient wykorzystujący Voucher może ubiegać się o dokument sprzedaży

za zakupione usługi pomniejszone o wartość Vouchera.

Voucher w wersji papierowej nie zawiera numeracji, dlatego podczas obdarowania

nim osoby trzeciej należy wpisać imię i nazwisko osoby realizującej Voucher.

Voucher należy przekazać specjaliście przed konsultacją.

Vouchery w wersji elektronicznej mają numery seryjne i są przypisane do imienia

i nazwiska klienta nabywającego Voucher. Podczas konsultacji wystarczy go

okazać w swoim telefonie bez konieczności drukowania.

Przekazanie Vouchera w wersji elektronicznej po wykorzystaniu innej osobie to

działanie bezprawne podlegające odpowiedzialności karnej.

W przypadku usługi przewyższającej wartość Vouchera klient korzystający z niego

jest zobowiązany do pokrycia różnicy

W przypadku zniszczenia Vouchera, zagubienia duplikaty nie będą wydawane 10.15.Klienta inaczej posiadacza Vouchera obowiązują wszystkie postanowienia

regulaminu a w szczególności Podpisanie Zgody RODO, brak tej zgody

uniemożliwi wykorzystanie Vouchera a klientowi nie przysługuje zwrot gotówki. 10.16.Klient nabywający Voucher jest zobowiązany do poinformowania osoby

obdarowanej o zapisach niniejszego regulaminu

 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klienta jest Poradnia Dietetyczna 4line – dokładne dane identyfikacyjne a są określone w Punkcie 1 Umowy.

Poradnia Dietetyczna 4LINE będzie przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji, udostępnienia pozostałych usług, wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy oraz w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Poradnię lub przez odbiorcę danych, w szczególności dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń od Klienta na drodze sądowej lub pozasądowej.

Poradnia Dietetyczna 4LINE przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz danych wrażliwych – dotyczących zdrowia w tym dokumentacji medycznej, wyników badań laboratoryjnych, dokumentacji od innych podmiotów leczniczych w tym w zakresie jakim klient je przedstawi.

Poradnia Dietetyczna nie pozyskuje danych osobowych a w szczególności danych medycznych od podmiotów trzecich.

Brak możliwości wglądu do danych dotyczących stanu zdrowia klienta uniemożliwi przeprowadzenia dietoterapii oraz przygotowania skutecznego planu żywieniowego

Dopuszcza się przeprowadzenie konsultacji i przygotowanie planu żywieniowego bez wglądu do dokumentacji medycznej, ale specjalista nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek braku tych informacji.

Poradnia Dietetyczna przetwarza dane osobowe na podstawie podpisanej zgody Klienta oraz w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez specjalistę lub odbiorcy danych. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi związane zdochodzeniem roszczeń w postępowaniu sądowym lub pozasądowym, w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne lub firmy skupujące roszczenia.

Podpisanie Zgody RODO jest niezbędne do rozpoczęcia współpracy i nabycia usług świadczonych przez specjalistę.

W trakcie wizyty stacjonarnaej klient jest zobowiązany do podpisania odpowiedniej zgody RODO przedstawionej przez specjalistę

Przed wizytą zdalną klient jest zobowiązany do przesłania oświadczenia droga mailową na adres agnieszka@4line.pl o treści „Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, warunkami współpracy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

zgodnie z RODO”

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez na czas nieokreślony

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym

momencie.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych

osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych osobowych Klienta jest jednak niezbędne do zawarcia i wykonania praw i obowiązków wynikających ze współpracy. Niepodanie danych będzie skutkować

brakiem możliwości podjęcia współpracy.

Poradnia oświadcza, że w związku z wykonaniem Umowy i przetwarzaniem danych

osobowych Klienta nie stosuje systemów i metod zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, w tym profilowania Klientów.

Poradnia przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

– dane kontaktowe (mail, nr telefonu)

– dane transakcji, datę zakupu usługi

– przedmiot reklamacji / nazwę usługi reklamowanej – opisać szczegółowo czego dotyczy reklamacja

– oczekiwania klienta w związku z reklamacją

Jeśli w reklamacji zabraknie powyższych danych specjalista skontaktuje się z klientem celem ich uzupełnienia

Jeśli w reklamacji zabraknie danych klienta na podstawie których specjalista będzie mógł ją rozpatrzyć a pomimo próby kontaktu klient nie odpowie specjaliście reklamacja zostanie uznana za nieważną

Specjalista podaje do wiadomości klienta, że jedyną skuteczną formą wniesienia reklamacji w jego firmie jest droga poczty elektronicznej e-mail. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za wniesienie reklamacji inną drogą niż powyżej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Specjalista zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie

Do współpracy rozpoczętej przed zmianą stosuje się zapisy regulaminu obowiązującego w czasie zawarcia umowy albo zakupu.

Specjalista zobowiązuje się do przechowywania poprzednich wersji regulaminu i udostępnić go na życzenie klienta.

Niniejszy regulamin został stworzony na podstawie przepisów prawa polskiego

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego obowiązujące na dzień konsultacji albo nabyciu

usługi.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest Sąd właściwy dla siedziby

specjalisty.

___________________________________________________________

(ogólne rozporządzenie o

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

ochronie

danych).

Nie podlegają zwrotowi opłaty za:

wizyty, które się odbyły

prawidłowo sporządzony plan żywieniowy

wizytę, która się nie odbyła z powodu nieobecności klienta

W sytuacji, kiedy rezygnacja następuje po wizycie, ale przed sporządzeniem planu żywieniowego zwrot zostanie dokonany pomniejszając wartość pakietu o koszt konsultacji jednorazowej

W sytuacji, kiedy rezygnacja następuje po uruchomieniu pakietu zwrot zostanie dokonany po pomniejszeniu o koszt konsultacji oraz usług już wykonanych

Uruchomienie pakietu następuje w dniu przesłania przez specjalistę planu żywieniowego.

Klient przyjmuje do wiadomości, że ceny poszczególnych usług w pakiecie są w cenie promocyjnej, dlatego po rezygnacji z Pakietu wszystkie wykorzystane usługi będą liczone w cenach standardowych na podstawie obowiązującego Cennika Usług, który klient otrzymał podczas dokonywania zakupu.

REKLAMACJE

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 (czternastu) dni od daty ich wpływu do specjalisty

O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony za pomocą adresu e-mail, który wskazał w umowie.

Decyzja specjalisty w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji specjalista oświadcza, że nie zamierza brać udziału w postępowaniu dotyczącym pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 Reklamację można złożyć drogą mailową na adres agnieszka@4line.pl